D/N:600-18316-01

Lidar Connector,Lidar Connector Plug,V/T

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
  • 印制板焊盘
页面下载

技术参数

材质

*  护套: PA46

*  外导体: 铜合⾦

*  中⼼针: 铜合⾦

*  绝缘体: LCP


电⽓性能

1.1 特性阻抗: 100Ω

1.2 频率范围: DC to 1.5 GHz

1.3 回波损耗:

       ≤ 30 dB, DC to 1 GHz

       ≤ 15 dB, 1 GHz to 1.5 GHz

1.4 插⼊损耗:

       ≥ 0.3 dB, DC to 1 GHz

       ≥ 0.8 dB, 1 GHz to 1.5 GHz

1.5 绝缘电阻: ≥ 100MΩ

1.6 接触电阻: 25mΩ Max

1.7 耐压: 500V DC

1.8 额定电压: 24V DC

1.9 额定电流: 3A

2.0 传输速率: 1Gbps


机械性能

2.1 耐久性: ≥ 50

2.2 公⺟对配插拔⼒: ≤ 75 N

2.3 单PIN保持⼒: ≥20N

2.4 单PIN插⼊⼒: ≤150N

2.5 ⼯作温度范围: -40 °C - +125 °C